Pilna wiadomość

 

07-09.04.2017
Międzynarodowe Targi Łowieckie
EXPOHunting

 

 

Menu Klubowicza

Statut
STATUT
STOWARZYSZENIA KLUB SAFARI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Klub Safari, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedziba stowarzyszenia jest miasto Warszawa
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
ROZDZIAŁ II
CELE I SRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Zrzeszanie osób polujących lub osób fotografujących przyrodę poza granicami Polski.
 2. Szerzenie idei ochrony przyrody i środowiska naturalnego.
 3. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej i łowieckiej członków Stowarzyszenia

§ 8.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Publikacje prasowe, książkowe i inne.
 2. Organizowanie spotkań, odczytów i prelekcji.
 3. Pokazy filmów przyrodniczych.
 4. Organizowanie wypraw przyrodniczo-łowieckich poza granicami Polski.
 5. Pozyskiwanie i wymiana informacji przydatnych w realizacji celów statutowych.
 6. Organizowanie i udział w wystawach.
 7. Organizacje szkoleń.
 8. Współprace z innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIAZKI

§ 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. zło y deklaracje członkowska na piśmie,
  2. przedstawi pozytywna opinie dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje sie po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu winna być podjęta w terminie do 12 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansowa, rzeczowa lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje sie po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalności rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania sie z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu rażącego łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
   • na pisemny wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia;
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu,
  4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa sie w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów. Kadencja pierwszego Zarządu Stowarzyszenia trwa jeden rok.
 2. W oddzielnym głosowaniu wybiera sie:
  1. Prezesa,
  2. pozostałych członków Zarządu
  3. Komisje Rewizyjna

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższa władza Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jako zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i program obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w sposób określony w niniejszym ustępie może skutecznie podejmować wszystkie uchwały objęte swoim programem bez względu na ilość członków uczestniczących w Zgromadzeniu.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może sie odbyć w każdym czasie.
  Jest zwoływane przez:
  1. Zarząd z jego inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Termin, miejsce i program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w sposób określony w niniejszym ustępie może skutecznie podejmować wszystkie uchwały objęte swoim programem bez względu na ilość członków uczestniczących w Zgromadzeniu.
 6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
  5. uchwalanie budżetu,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 7. Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym miejscu w kraju.

§ 21

 1. Zarząd jest powołany do kierowania cała działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa sie z 3 do 5 osób.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na Kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 5. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane SĄ podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 do 5.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  3. składanie wniosków o absolutorium dla członków Zarządu,
  4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJATEK I FUNDUSZE

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. z wpisowego, ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji, subwencji, udziałów, lokat i ofiarności publicznej
  4. z prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 24

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością 2/3 głosów
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Statut do pobrania w formacie pdf
 
Reklama